About Us / Amdanom ni

The Trust was formed in February 2007 and became a Company Limited by Guarantee in August of that year. In 2012 we obtained charitable status.

We have a highly committed Board of Directors, with a range of skills that help the Trust to function across a wide environmental brief. Recent appointments to the Board include the National Officer from Salmon & Trout Conservation Cymru

In addition to dedicated volunteers from within the local community the Trust employs five members of staff. The staff comprise of;

 • Education and Environment Project Officer who runs our Cynon ‘Rivers for All’ project. 
 • Project Officer focusing on in-river and riparian habitat and fish access improvements.
 • Farm Advisor giving advice to, and working with land owners on joint projects.
 • Part-time Chief Executive Officer. 
 • Catchment Coordinator working within the Ely catchment delivering our RePrEEV Project

We work with many valued partners including;

Public sector organisations including many staff across different teams in Natural Resources Wales, Local Authorities, including their Biodiversity and Wildlife Officers

Private sector organisations such as Welsh Water, Vatenfall and  third sector organisations including Keep Wales Tidy, Groundwork Wales, The Wildlife Trusts.

Funding bodies such as National Lottery Heritage Fund and Post Code Lottery. 

The Trust’s Chairman sits on the Board of Afonydd Cymru and through this body, and in collaboration with the other Welsh Trusts is able to obtain funding for its work. One of the first successes of the wider partnership was the pan-Wales European Union Project, running from 2010 to 2015 entitled Environmental Improvements to Sustain Welsh Fisheries. Our project pages give details of the current projects we are delivering as well as examples of past project successes

The map below shows our area of work across the South East of Wales. The catchments covered include :

 • Kenfig
 • Ogmore (including the Ewenny)
 • Thaw
 • Ely
 • Taff (including the Rhondda and Cynon)
 • Rhymney
 • Ebbw (including the Sirhowy)

Every river system is different and we need to use many different forms of riparian habitat and in-river improvements in the course of our work.

See where we work:

Ffurfiwyd yr Ymddiriedolaeth ym mis Chwefror 2007 a daeth yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant ym mis Awst y flwyddyn honno. Yn 2012 cawsom statws elusennol.

Mae gennym Fwrdd Cyfarwyddwyr hynod ymroddedig, gydag amrywiaeth o sgiliau sy’n helpu’r Ymddiriedolaeth i weithredu ar draws briff amgylcheddol eang. Mae penodiadau diweddar i’r Bwrdd yn cynnwys y Swyddog Cenedlaethol o Salmon & Trout Conservation Cymru.

Yn ogystal â gwirfoddolwyr ymroddedig o fewn y gymuned leol, mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflogi pum aelod o staff. Mae’r staff yn cynnwys;

 • Swyddog Prosiect Addysg a’r Amgylchedd sy’n rhedeg ein prosiect ‘Afonydd i Bawb’ Cynon. 
 • Swyddog Prosiect sy’n canolbwyntio ar gynefinoedd afon a glannau afon a gwella mynediad i bysgod.
 • Cynghorydd Fferm yn rhoi cyngor i berchnogion tir ar brosiectau ar y cyd a gweithio gyda nhw.
 • Prif Swyddog Gweithredol rhan-amser. 
 • Cydlynydd dalgylch Trelái sy’n cyflawni ein Prosiect RePrEEV

Rydym yn gweithio gyda llawer o bartneriaid gwerthfawr, gan gynnwys;

Sefydliadau’r sector cyhoeddus gan gynnwys llawer o staff ar draws gwahanol dimau yn Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Lleol, gan gynnwys eu Swyddogion Bioamrywiaeth a Bywyd Gwyllt

Sefydliadau sector preifat fel Dŵr Cymru, Vatenfall a sefydliadau’r trydydd sector gan gynnwys Cadwch Gymru’n Daclus, Groundwork Wales, Yr Ymddiriedolaethau Natur.

Cyrff ariannu fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’r Loteri Cod Post. 

Mae Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth yn eistedd ar Fwrdd Afonydd Cymru a thrwy’r corff hwn, ac mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaethau eraill Cymru mae modd cael cyllid ar gyfer ei gwaith. Un o lwyddiannau cyntaf y bartneriaeth ehangach oedd Prosiect Undeb Ewropeaidd Cymru gyfan, a gynhaliwyd rhwng 2010 a 2015 o’r enw Environmental Improvements to Sustain Welsh Fisheries. Mae tudalennau’r prosiect yn rhoi manylion am y prosiectau presennol rydym yn eu cyflawni yn ogystal ag enghreifftiau o lwyddiannau prosiectau yn y gorffennol.

Mae’r map isod yn dangos ein maes gwaith ar draws De-ddwyrain Cymru. Mae’r dalgylchoedd a gwmpesir yn cynnwys:

 • Cynffig
 • Ogwr (gan gynnwys yr Ewenny)
 • Meirioli
 • Trelái
 • Taf (gan gynnwys y Rhondda a Chynon)
 • Rhymni
 • Ebwy (gan gynnwys y Sirhywi)

Mae pob system afon yn wahanol ac mae angen i ni ddefnyddio llawer o wahanol fathau o gynefin afonol a gwelliannau mewn afonydd yn ystod ein gwaith.

See where we work: