Our People / Ein Pobl

River Trust staff supervising volunteers from Coca Cola on an environmental volunteering day. / Staff yr Ymddiriedolaeth Afonydd yn goruchwylio gwirfoddolwyr o Coca Cola ar ddiwrnod gwirfoddoli amgylcheddol.

In addition to dedicated volunteers from within the local community the Trust employs five members of staff.

Yn ogystal â gwirfoddolwyr ymroddedig o fewn y gymuned leol, mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflogi pum aelod o staff.

The staff comprise of;

Mae’r staff yn cynnwys;

  • Education and Environment Project Officer who runs our Cynon ‘Rivers for All’ project. 
  • Project Officer focusing on in-river and riparian habitat and fish access improvements.
  • Farm Advisor giving advice to, and working with land owners on joint projects.
  • Part-time Chief Executive Officer. 
  • Catchment Coordinator working within the Ely catchment delivering our RePrEEV Project
  • Swyddog Prosiect Addysg a’r Amgylchedd sy’n rhedeg ein prosiect ‘Afonydd i Bawb’ Cynon. 
  • Swyddog Prosiect sy’n canolbwyntio ar gynefinoedd afon a glannau afon a gwella mynediad i bysgod.
  • Cynghorydd Fferm yn rhoi cyngor i berchnogion tir ar brosiectau ar y cyd a gweithio gyda nhw.
  • Prif Swyddog Gweithredol rhan-amser. 
  • Cydlynydd dalgylch Trelái sy’n cyflawni ein Prosiect RePrEEV

The Trust’s Chairman sits on the Board of Afonydd Cymru and through this body, and in collaboration with the other Welsh Trusts (of which there are five) we share resources and in some cases, jointly obtain funding for our work. One of the first successes of the wider partnership was the pan-Wales European Union Project, running from 2010 to 2015 entitled Environmental Improvements to Sustain Welsh Fisheries.

Our project pages give details of the current projects we are delivering as well as examples of past project successes.

Mae Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth yn eistedd ar Fwrdd Afonydd Cymru a thrwy’r corff hwn, ac mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaethau Cymreig eraill (y mae pump ohonynt) rydym yn rhannu adnoddau ac mewn rhai achosion, yn cael cyllid ar y cyd ar gyfer ein gwaith. Un o lwyddiannau cyntaf y bartneriaeth ehangach oedd Prosiect Undeb Ewropeaidd Cymru gyfan, a gynhaliwyd rhwng 2010 a 2015 o’r enw Environmental Improvements to Sustain Welsh Fisheries.

Mae tudalennau’r prosiect yn rhoi manylion am y prosiectau presennol yr ydym yn eu cyflawni yn ogystal ag enghreifftiau o lwyddiannau prosiectau yn y gorffennol.